Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

Klasa wieku

Poroże

rok życia

Opis poroża

Ocena

I klasa wieku

1 poroże

2 rok życia

-          szpicaki o długości tyk do 20 cm, tj. do średniej długości łyżek

-          szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm, tj. do 1,5 długości łyżek

-          szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, tj. powyżej 1,5 długości łyżek oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne – niezależnie od długości

 

 

O

 

X

 

XX

2 poroże

3 rok życia

-          ósmaki nieregularne i poniżej tej formy,

-          ósmaki regularne,

-          byki powyżej regularnego ósmaka,

O

X

XX

3 i 4 poroże

4 – 5 rok życia

-          wszystkie byki niekoronne,

-          wszystkie byki jednostronnie koronne,

-          wszystkie byki obustronnie koronne

O

X

XX

II klasa wieku

5–9 poroże

6–10 rok życia

-          wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 4,0 kg

-          byki obustronnie koronne o masie poroża od 4,0 kg do 4,5 kg

-          byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 4,5 kg i wszystkie byki obustronnie koronne medalowe.

 

O

 

 

X

 

 

XX

III klasa wieku

10 poroże i powyżej

11 rok życia i starsze

-          wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 5,0 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,

-          byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 5,0 kg lecz niemedalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny,

-          byki obustronnie koronne medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny.

 

O

 

 

 

X

 

XX

Ustalenia dodatkowe

1.      Za byka łownego uznaje się byka w III klasie wieku (w 11 roku życia i starszego) o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego), o masie wieńca powyżej 5,0 kg. 

2.      Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.

3.      Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.

4.      Podawana masa poroża jest masą brutto ( wieniec z czaszką, bez żuchwy).

 

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału danieli - byków

Klasa wieku

Poroże

rok życia

Opis poroża

Ocena

I klasa wieku

1 poroże

2 rok życia

-          guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk do 12 cm,

-          szpicaki o średniej długości tyk 12 - 15 cm,

-          szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm.

O

 

X

XX

2 poroże

3 rok życia

-          szydlarze, słabe łyżkarze o średniej długości obu tyk do 40,0 cm i o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk węższym od 4 cm,

-          łyżkarze o średniej długości obu tyk od 40,0 do 50 cm lub o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk od 4 do 6 cm

-          mocne łyżkarze o średniej długości obu tyk powyżej 50,0 cm lub o średnim spłaszczeniu obu tyk powyżej 6 cm oraz  łopatacze.

 

 

O

 

 

X

 

 

XX

II klasa wieku

3-6 poroże

4–7 rok życia

-          wszystkie formy poniżej łopatacza oraz łopatacze o głębokich zatokach rozdzielających płaszczyznę łopaty na co najmniej połowie jej długości, a także byki o wyjątkowo krótkich i wąskich łopatach,

-          byki o łopatach normalnie rozwiniętych, jednak o długości łopat poniżej połowy wysokości tyk

-          byki o prawidłowych łopatach, których długość wynosi ponad połowę długości tyk

 

 

 

O

 

X

 

XX

III klasa wieku

7 poroże i powyżej

8 rok życia i starsze

-          wszystkie formy poniżej prawidłowo rozwiniętego łopatacza, oraz normalnie rozwinięte łopatacze o masie poroża poniżej 2,4 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,

-          mocne, prawidłowo rozwinięte łopatacze o masie poroża powyżej 2,4 kg o trofeum niemedalowym pozyskane na odstrzał selekcyjny,

-          mocne, prawidłowo rozwiniete łopatacze o trofeum medalowym, pozyskane na odstrzał selekcyjny.

 

 

O

 

 

X

 

 

 

XX

Ustalenia dodatkowe:

1.      Za byka łownego uznaje się regularnego łopatacza w 8 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanych łopatach.

2.      Podawana masa poroża jest masą brutto (poroże z czaszką, bez żuchwy).

3.   Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze w każdej klasie wieku i nie    przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich

 


Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn - rogaczy

Klasa wieku

Poroże

rok życia

Opis parostków

Ocena

I klasa wieku

 

 

1 poroże

2 rok życia

-          guzikarze, szpicaki, myłkusy a także widłaki o średniej długości tyk do 10 cm,

O

-          widłaki o średniej długości tyk powyżej 10 cm

X

-          szóstaki

XX

 

 

 

2 poroże

3 rok życia

-          szóstaki nieregularne i poniżej tej formy

O

-          regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie do 250 g

X

-          regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie większej niż 250 g

XX

II klasa wieku

 

 

 

 

3 poroże i starsze

4 rok życia i starsze

-          nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz regularne szóstaki o masie parostków poniżej 350 g oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,

O

-          regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków od 350 g do 400 g,

X

-          regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków powyżej 400 g

XX

Ustalenia dodatkowe

1.      Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad przeciętną (ustaloną dla okręgu)

2.      Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.

3.      Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości łyżek.

4.      Przy ocenie prawidłowości odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek powyżej 1 cm, a w II klasie wieku – odrostek o długości powyżej 3 cm.

5.      Wyznaczając średnią masę parostków w II klasie wieku w danym okręgu należy pamiętać, iż poza średnią masą parostków w II klasie wieku, należy ustalić również wartość graniczną przy odstrzale kwalifikowanym na dwa punkty czerwone. Wartość ta musi być większa od średniej masy parostków w II klasie, a mniejsza od minimalnej masy parostków medalowych.

6.      Podawana masa parostków  jest masą brutto (parostki z czaszką, bez żuchwy).

7.      W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).