STATUT

 

 

Koła Łowieckiego „Łoś” w Torzymiu

14.041987 r. po zmianach z 05.05.1981 r.

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Koło Łowieckie zwane dalej „Kołem”, jest zrzeszeniem osób fizycznych mających uprawnienia do wykonywania łowiectwa oraz kandydatów do zrzeszenia Polski Związek Łowiecki, będących równocześnie kandydatami do Koła, działających na podstawie niniejszego Statutu.

§2.

Koło nosi nazwę:    „Łoś”.

§3.

Koło ma siedzibę w 66-235 Torzym, ul. Wodna 1.

§4.

Koło ma osobowość prawną, którą nabywa przez wpis do rejestru kół łowieckich Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.

§5.

Koło ma prawo używać pieczęci, odznaki i sztandaru, których wzór zatwierdza Walne Zgromadzenie.

 

 

Rozdział II

ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA KOŁA ŁOWIECKIEGO

§6.

Do zadań Koła Należy:

1.    gospodarowanie zwierzyną w dzierżawionych obwodach łowieckich zgodnie z przepisami prawa łowieckiego i zatwierdzonymi planami hodowlanymi,

2.    prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji statutowej gospodarki łowieckiej,

3.    organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia członków i kandydatów z zakresu łowiectwa,

4.    czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Koła prawa łowieckiego oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeństwa,

5.    zwalczania kłusownictwa i innych przejawów szkodnictwa łowieckiego,

6.    utrzymanie przyjaznych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony przyrody,

7.    inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny,

8.    prowadzenie pracy wychowawczej wśród młodzieży w zakresie opieki nad zwierzyną,

9.    realizowanie innych zadań Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki oraz wykonywanie w tym zakresie czynności zleconych przez władze i organy tego Zrzeszenia oraz organy administracji państwowej w zakresie łowiectwa.

§7.

Zadania Koła realizowane są przez:

 1. dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich gospodarki łowieckiej w oparciu o zatwierdzone plany hodowlane oraz wytyczne właściwych organów zrzeszenia Polski Związek Łowiecki i organów administracji Państwowej w zakresie łowiectwa,
 2. organizowanie polowań zbiorowych i indywidualnych,
 3. zapewnienie ochrony zwierzyny na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich,
 4. szkolenie i wychowanie członków przez:
  1. zaznajamianie członków Koła z przepisami z zakresu łowiectwa,
  2. organizowanie udziału członków Koła w zawodach i treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myśliwskich i innych imprezach szkoleniowych i propagandowych.
 5. aktywne uczestniczenie w realizowanych przez zrzeszenie Polski Związek Łowiecki akcjach propagandowych,
 6. udzielanie pomocy członkom Koła w rozwijaniu kynologii myśliwskiej,
 7. utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród członków Koła, jak również z innymi myśliwymi.

Rozdział III

CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8.

 1. Członkiem Koła może być każdy pełnoletni obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, posiadający pełne prawa obywatelskie, który:

1)   Posiada walory etyczne i moralne dające rękojmię prawidłowego wykonywania łowiectwa

2)   Odbył staż w Kole i otrzymał zadawalającą opinię Zarządu Koła o praktycznym opanowaniu zagadnień łowiectwa,

3)   Zdał egzamin z podstawowych wiadomości z zakresu łowiectwa,

4)   Nie był karany za przestępstwa wymienione w art. 55 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.

 1. Z odbycia stażu w Kole zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie leśne i zatrudnione w Naczelnym Zarządzie Lasów Państwowych oraz jednostkach podległych.
 2. Członkiem Koła może być również obywatel innego państwa, zamieszkały na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, spełniający wymagania określone w ust. Pkt. 1-4.
 3. Członkami Koła mogą być także osoby wykonujące polowania wyłącznie przy użyciu ptaków łowczych, a spełniające wymagania określane w ust. 1 pkt. 1-4.

 

 

§9.

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Koła powinna złożyć wniosek na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik do Statutu.
 2. Przyjęcie kandydata na staż oraz członka Zrzeszenia do Koła dokonuje Zarząd Koła po wysłuchaniu ustnego oświadczenia zainteresowanego.
 3. Od decyzji odmownej Zarządu Koła przysługuje odwołanie do zebrania członków Koła. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym zebraniu członków Koła. Od odmownej decyzji zebrania przysługuje zainteresowanemu odwołanie do ZW PZŁ właściwego do siedziby Koła, którego decyzja jest ostateczna.

§10.

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego zobowiązana jest odbyć roczny staż w Kole.
 2. Staż ma na celu umożliwienie kandydatowi zapoznanie się z prawem łowieckim, statutem Polskiego Związku Łowieckiego, regulaminem polowań, bezpiecznym obchodzeniem się z bronią myśliwską oraz praktycznym wykonywaniem zabiegów hodowlanych i ochronnych w łowisku. Staż powinien rozwijać u kandydata poczucie etyki łowieckiej, zasad koleżeństwa, poszanowania mienia społecznego i przyrody ojczystej.
 3. Zarząd Koła przyjmując kandydata powierza go opiece jednego z członków Koła, wyróżniającego się znajomością zagadnień łowiectwa. Zarząd Koła może w trakcie stażu zmienić osobę opiekuna z własnej inicjatywy, na prośbę opiekuna lub kandydata.
 4. Za początek odbywania stażu przyjmuje się datę wpisania kandydata do rejestru kandydatów, prowadzonego przez Zarząd Wojewódzki PZŁ.
 5. Zarząd Koła ma obowiązek niezwłocznego, po przyjęciu (ust. 3), zgłoszenia kandydata do Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w celu wpisania go do rejestru kandydatów.
 6. Rozpoczęcie stażu może nastąpić przed ukończeniem osiemnastego roku życia.
 7. W okresie stażu kandydat powinien brać udział w zebraniach Koła, uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych, przejść przeszkolenie łowieckie na strzelnicy myśliwskiej, wykonać zabiegi hodowlane i ochronne w obwodach łowieckich, uczestniczyć w polowaniach bez prawa strzelania zwierzyny, w charakterze ustalonym przez prowadzącego polowanie.
 8. Przebieg stażu potwierdza opiekun w dzienniku stażu prowadzonym przez kandydata.
 9. Po ukończeniu stażu Zarząd Koła, na podstawie opinii opiekuna, wydaje kandydatowi zaświadczenie stwierdzające odbycie stażu. Pozytywna opinia Zarządu Koła jest warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu.
 10. Zarząd Koła ma obowiązek dokonania oceny przebiegu stażu kandydackiego po upływie roku od rozpoczęcia stażu przez danego kandydata.
 11. W razie stwierdzenia niedostatecznego przygotowania kandydata do uprawiania łowiectwa Zarząd Koła może przedłużyć staż na dalszy okres, nie dłuższy jedna niż łącznie do dwóch lat.
 12. Kandydat uzyskuje członkostwo Koła z chwilą zdania egzaminów dla nowo wstępujących do zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.
 13. Kandydat podlega skreśleniu z listy kandydatów odbywających staż w Kole, jeżeli w terminie określonym w ust. 11 i 12 nie uzyskał zaliczenia stażu lub też jeżeli po odbyciu stażu nie zdał egzaminu dla nowo wstępujących do zrzeszenia Polaki Związek Łowiecki.
 14. W sprawach dotyczących odbywania i zaliczania stażu przysługuje kandydatowi odwołanie do Zarządu Wojewódzkiego PZŁ, którego decyzja jest ostateczna.
 15. Nadzór nad organizacją i przebiegiem stażu kandydackiego w Kole sprawuje Zarząd Wojewódzki PZŁ.

§11.

 1. Osoba odpowiadająca warunkom określonym w §8 uzyskuje członkostwo Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki przez przyjęcie do Koła na mocy decyzji Zarządu Koła.
 2. Członek Zrzeszenia może należeć najwyżej do dwóch kół łowieckich, z których jedno ma obowiązek określić jako macierzyste.

§12.

 1. Przyjęcie do Koła w charakterze członka nie macierzystego dokonuje Zarząd Koła na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. Członek nie macierzysty nie może być wybierany do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła oraz nie może być delegatem Koła na Wojewódzki zjazd delegatów.
 3. Zarząd Koła uprawniony jest do skreślenia nie macierzystego członka Koła z listy członków na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Koła.
 4. Od decyzji Zarządu Koła dotyczącej skreślenia nie macierzystego członka z listy członków Koła przysługuje zainteresowanemu odwołanie, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do Walnego Zgromadzenia Koła, którego decyzja jest ostateczna.

§13.

Koło nie może odmówić przyjęcia kandydata spełniającego warunki wymienione w §8 albo członka zrzeszenia – zamieszkałych na terenie obwodu dzierżawionego przez Koło, a także kandydata skierowanego do Koła przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w trybie przewidzianym w §9 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

§14.

Członek Koła jest obowiązany:

1)   stać na straży dobrego imienia łowiectwa polskiego, Zrzeszenia i Koła,

2)   przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, statutu Zrzeszenia i Koła, dobrych obyczajów i etyki łowieckiej oraz uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji i innych przepisów władz i organów Zrzeszenia i Koła,

3)   współdziałać z władzami i organami państwowymi oraz Zrzeszenia w wykonaniu ustawowych i statutowych zadań Koła oraz Zrzeszenia,

4)   sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez władze i organy Koła oraz Zrzeszenia,

5)   ochraniać mienie Koła i Zrzeszenia jako wspólne dobro wszystkich jego członków i zwalczać marnotrawstwo tego mienia,

6)   regularnie uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez uprawnione do tego władze Koła i Zrzeszenia,

7)   brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa oraz w tępieniu szkodników łowieckich,

8)   brać czynny udział w realizacji łowieckiego planu hodowlanego Koła,

9)   składać zeznania przed sądami łowieckimi i rzecznikami dyscyplinarnymi.

§15.

 1. Prawa wszystkich członków są równe z wyjątkiem wynikającym z §12.
 2. Każdy członek ma prawo w szczególności:

1)   wybierać i być wybieranym do władz i organów Koła i Zrzeszenia, z wyjątkiem członków nie macierzystych, którzy nie mają biernego prawa wyborczego,

2)   korzystać z opieki i pomocy władz i organów Zrzeszenia w zakresie wykonywania łowiectwa,

3)   składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze i organa Koła i Zrzeszenia mają podjąć decyzję dotyczącą jego osoby,

4)   odwoływać się od decyzji władz i organów Koła i Zrzeszenia, które go dotyczą, do władz i organów wyższego stopnia na zasadach ustalonych Statutem,

5)   nosić odznakę łowiecką, oznaczenia łowieckie i strój organizacyjny z właściwymi dystynkcjami.

 1. Przepisy ust. 2 pkt. 3 i 4 mają zastosowanie również do kandydatów.

§16.

Członek Koła traci członkostwo Koła w razie skreślenia go z listy członków Koła lub wykluczenia z Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

§17.

 1. Skreślenie z listy członków Koła następuje w przypadku:

1)   dobrowolnego wystąpienia z Koła,

2)   śmierci członka Koła.

 1. Skreślenie z listy członków Koła może nastąpić w przypadku:

1)   nieopłacenia składek i innych opłat na rzecz Koła przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

2)   nieopłacenia składek na rzecz Zrzeszenia przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

3)   naruszenie w sposób rażący przepisów Statutu Koła lub obowiązków nałożonych przez Władze Koła,

4)   uznania przez dwie trzecie członków Koła obecnych na Walnym Zgromadzeniu, że członek Koła nie przestrzega zasad współżycia koleżeńskiego lub utracił walory wymienione w §8 ust. 1 pkt. 1.

 1. O skreśleniu z listy członków Koła decydują:

1)   Zarząd Koła – z przyczyn wymienionych w ust. 1,

2)   Walne Zgromadzenie Koła – z przyczyn wymienionych w ust. 2 pkt. 1,3,4,

3)   Zarząd Wojewódzki – z przyczyn wymienionych w ust. 2 pkt. 2. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej.

 1. Decyzje Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Rady Łowieckiej są ostateczne.
 2. Członek skreślony z listy członków Koła winien opłacić składki członkowskie na rzecz Koła do końca miesiąca, w którym podjęta została decyzja o skreśleniu, a na rzecz Zrzeszenia do końca roku kalendarzowego, w którym została podjęta decyzja o skreśleniu oraz uregulować wszystkie inne należności na rzecz Koła.

§18.

Ponowne przyjęcie kandydata do Koła, z którego listy został uprzednio skreślony, może nastąpić po upływie dwóch lat od daty skreślenia, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Koła.

§19.

 1. Za dopuszczenie się przez członków Koła wykroczeń – z wyjątkiem zawartych w rozdziale IX ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim – przeciwko obowiązującym przepisom ustawowym jak i organizacyjnym nie powodującym skreślenia z listy członków Koła, Zarząd może zastosować następujące kary:

1)   ostrzeżenie,

2)   naganę,

3)   zawieszenie w prawach członka Koła na okres do jednego roku.

 1. W przypadku wdrożenia postępowania karnego, karno - administracyjnego lub dyscyplinarnego o naruszeniu przepisów rozdziału IX ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, albo w sprawach dotyczących naruszenia bezpieczeństwa na polowaniu, Zarząd Koła zawiesza członka Koła w prawach członkowskich na okres do wydania prawomocnego orzeczenia w prowadzonym postępowaniu.
 2. Od decyzji Zarządu Koła podjętej w sprawach wynikających z ust. 1 i 2 przysługuje ukaranemu lub zawieszonemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Koła, którego decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV

ZASADY ORGANIZACYJNE. WŁADZE I ORGANY KOŁA.

§20.

 1. Władze i organy Koła podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, o ile niniejszy statut nie przewiduje inaczej.
 2. Decyzje i uchwały władz i organów Koła podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym. Sposób głosowania określa władza lub organ Koła przeprowadzający głosowanie.
 3. Członkowie władz, organów Koła i delegaci na wojewódzki zjazd mogą być wybierani w głosowaniu jawnym lub tajnym. Sposób głosowania określa Walne Zgromadzenie dokonujące wyborów.
 4. Od decyzji i uchwał władz i organów Koła przysługuje osobie, której one dotyczą, odwołanie, które należy wnieść na piśmie w terminie 14 dni od daty ich doręczenia, za pośrednictwem organu, który je wydał, do organu odwoławczego przewidzianego w Statucie.
 5. Decyzje i uchwały, od których przysługuje środek odwoławczy, powinny zawierać pouczenie o przysługującym środku i sposobie jego wnoszenia.
 6. Nadzór nad działalnością Koła sprawują wojewódzkie władze i organy Zrzeszenia.
 7. Koło jest zobowiązane nadsyłać władzą i organom Zrzeszenia wymagane sprawozdania, wykazy, wyjaśnienia i inne dane dotyczące jego działalności.
 8. Na żądanie władz  i organów Zrzeszenia Zarząd Koła obowiązany jest zwołać w określonym terminie Walne Zgromadzenie Koła z uwzględnieniem w porządku obrad spraw wskazanych przez te władze lub organy.

 

§21.

 1. Władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Koła.
 2. Organami Koła SA:

1)   Zarząd Koła,

2)   Komisja Rewizyjna.

 1. Niezależnie od Walnego Zgromadzenia Zarząd Koła może zwoływać zebranie Koła w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub w celu załatwienia innych spraw organizacyjnych, wymagających opinii większości członków Koła, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła w dowolnym trybie, a decyzje zebrania są prawomocne, jeżeli uczestniczyła w nim zwykła większość członków Koła.

Z przebiegu zebrania Koło sporządza protokół, który winien odpowiadać wymogą protokółu Walnego Zgromadzenia.

 1. WALNE ZGROMADZENIE

§22.

 1. Walne Zgromadzenie członków Koła jest najwyższą władzą, ustanowiona w celu uchwalenia wytycznych dla działalności merytorycznej, organizowanej i gospodarczej Koła oraz dokonywania oceny działalności Koła, jego organów i poszczególnych członków.
 2. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)   wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2)   wybór delegatów na wojewódzki zjazd delegatów,

3)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,

4)   uchwalanie planu działalności i budżetu Koła, składek i opłat wnoszonych przez członków na rzecz Koła oraz wpisowego, którego wysokość zgodnie z postanowieniem Walnego Zgromadzenia ustala się w wysokości rocznej składki członkowskiej tj. 1200zł,

5)   zwalnianie w całości lub w części od składek i innych opłat na rzecz Koła poszczególnym jego członków,

6)   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku oraz wysokości pożyczek zaciąganych przez Koło,

7)   ustalania zasad wydawania zezwoleń na polowanie indywidualne,

8)   zgłaszanie wniosków o odznaczenia łowieckie,

9)   rozpatrywanie wszelkich wniosków wnoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Koła,

10) uchwalanie zmian Statutu Koła, nie naruszających postanowień statutu ramowego i obowiązujących przepisów prawa,

11) podejmowanie uchwał w sprawie podziału, rozwiązania i likwidacji Koła,

12) powoływanie w razie potrzeby komisji problemowych,

13) uchwalanie regulaminu obrad,

14) uchwalanie i rozpatrywanie innych nie wymienionych spraw, a przewidzianych w Statucie Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki, Statucie Koła oraz zleconych przez władze i organy Zrzeszenia.

§23.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarządco najmniej raz do roku, przede wszystkim w celu rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenia planu działalności i budżetu Koła.

§24.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie:

1)   z inicjatywy Zarządu,

2)   na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)   na polecenie Wojewódzkiej Rady Łowieckiej i Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego,

4)   na pisemne, umotywowane żądanie jednej trzeciej ogółu członków z podanie spraw, które mają być przedmiotem obrad.

 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie do 1 miesiąca od otrzymania polecenia lub żądania określonego w ust. 1.
 2. Niezwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie podanym w § 23, upoważnia Komisję Rewizyjną Koła do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§25.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez zawiadomienie każdego członka Koła co najmniej na 14 dni przed zgromadzeniem z podaniem:

1)    daty, godziny i miejsca mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia,

2)    proponowanego porządku obrad.

§26.

 1. Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały i inne decyzje, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i bierze w nim udział  przynajmniej połowa ogólnej liczby członków Koła.
 2. W przypadku, gdy zwołane Walne Zgromadzenie nie odpowiada wymogom ust. 1 należy ponownie zwołać Walne Zgromadzenie z zachowaniem wymogów §26, które będzie władne podejmować prawomocne uchwały i decyzje bez względu na liczbę uczestniczących członków.

§27.

 1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.
 2. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia.
 1. ZARZĄD KOŁA

§28.

 1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia składającym się z 4 członków, wybranych prze Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
 2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, łowczy, sekretarz i skarbnik.
 3. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o sposobie wyboru członków Zarządu przez dokonanie bezpośredniego wyboru kandydatów do pełnienia poszczególnych funkcji lub też dokonać wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swojego grona wybiorą poszczególnych funkcyjnych członków Zarządu.

Ukonstytuowanie się Zarządu powinno nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia dokonującego wyborów.

 1. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie wybierani po upływie kadencji, jeżeli wyrażą na to zgodę.
 2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani. Otrzymują oni wyłącznie zwrot rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z pełnieniem funkcji statutowych.

§29.

 1. Zarząd podejmuje uchwały i decyzje na posiedzeniu.
 2. Uchwały i decyzje są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział większość członków Zarządu, w tym prezes lub łowczy.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a w przypadku równości głosów przeważa głos członka Zarządu, który przewodniczy posiedzeniu.
 4. Przepis §20 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie do Zarządu Koła.
 5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

§30.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Koła, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

1)    prowadzenie gospodarki łowieckiej,

2)    wykonywanie preliminarza budżetowego,

3)    opracowanie planów – projektów działalności Koła,

4)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

5)    wykonywanie zarządzeń organów administracji państwowej w zakresie łowiectwa oraz organów zrzeszenia Polski Związek Łowiecki,

6)    zawieranie umów w granicach uprawnień nadanych przez Walne Zgromadzenie,

7)    organizowanie nadzoru nad przebiegiem stażu kandydackiego w Kole,

8)    przyjmowanie skreślanie członków,

9)    organizowanie i prowadzenie szkolenia,

10) organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich,

11) nakładanie na członków kar porządkowych, zawartych w statucie Koła,

12) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu oraz podejmowanie innych czynności niezbędnych dla wykonania zadań Koła i kierowania jego działalnością.

§31.

 1. Prezes Zarządu reprezentuje Koło na zewnątrz, kieruje pracą Zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy na nich.
 2. Łowczy prowadzi gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków regulaminu polowań, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i  koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny.
 3. Sekretarz sporządza protokóły obrad Zarządu, prowadzi zbiór protokołów Walnych Zgromadzeń i Zarządu, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i załatwia wszystkie sprawy związane z prowadzeniem biurowości Koła.
 4. Skarbnik prowadzi kasę i rachunkowość Koła, ściąga wszelkie przypadające na rzecz Koła należności i opłaty, czuwa nad prawidłowych wykonywaniem preliminarza budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo – księgową.

§32.

Dla każdego dzierżawionego obwodu łowieckiego Zarząd Koła powołuje co najmniej jednego gospodarza łowiska, który powinien zamieszkiwać na terenie powierzonego mu łowiska lub w jego pobliżu. Gospodarz łowiska jest odpowiedzialny za prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej, a w szczególności za należyte wykonanie zabiegów hodowlanych i ochronnych w powierzonych jego opiece łowisku.

 

 

 1. KOMISJA REWIZYJNA

§33.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Walnego Zgromadzenia, kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Koła.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 4. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie po upływie kadencji, jeżeli wyrażą na to zgodę.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią tą funkcję społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

§34.

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje i wykonuje czynności kontrolne na posiedzeniu.
 2. Decyzje i czynności Komisji są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie.

§35.

Do kompetencji i obowiązków komisji Rewizyjnej należy:

1)    przeprowadzanie przynajmniej raz w roku rewizji kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności Zarządu Koła,

2)    dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu Koła,

3)    sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności,

4)    składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu,

5)    wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszego Statutu.

§36.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

Rozdział V

ZASADY DZIAŁANOŚCI FINANSOWEJ I GOSPODARCZEJ

§37.

 1. Majątek Koła stanowią jego fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.
 2. Fundusze Koła składają się z:

1)   wpływów z wpisowego i składek członkowskich,

2)   wpływów z innych opłat ustalonych – uchwalonych prze Walne Zgromadzenie,

3)   wpływów z imprez organizowanych przez Koło,

4)   wpływów z działalności gospodarczej,

5)   wpływów z zapisów i darowizn,

6)   wpływów z dotacji celowych.

 1. Fundusze służą do prowadzenia działalności  statutowej i na pokrycie potrzeb organizacyjnych Koła.
 2. Podstawą działalności finansowej Koła jest budżet uchwalony prze Walne Zgromadzenie Koła.

§38.

 1. Koło ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.
 2. Członkowie Koła odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń za zobowiązania Koła.

§39.

Rokiem gospodarczym jest okres od 1 kwietnia do 31 marca.

§40.

Umowy i  inne dokumenty powodujące zmiany w składnikach majątkowych podpisuje co najmniej dwóch członków Zarządu Koła, w tym prezes.

§41.

Zarząd Koła prowadzi księgowość uproszczoną według zasad obowiązujących organizacje społeczne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami władz i organów zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

Rozdział VI

WARUNKI I SPOSÓB ROZWIĄZANIA ORAZ LIKWIDACJI KOŁA

§42.

Koło ulega rozwiązaniu na podstawie:

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przez co najmniej dwie trzecie ogólnej liczby członków Koła.
 2. Uchwały właściwej dla siedziby Koła Wojewódzkiej Rady Łowieckiej podjętej zgodnie z postanowieniami §33 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 i 3 Statutu Zrzeszenia PZŁ.

§43.

Koło może być wykluczone ze Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki na podstawie uchwały właściwej dla siedziby Koła Wojewódzkiej  Rady Łowieckiej podjętej zgodnie z postanowieniami §31 ust. 1 pkt. 3 Statutu Zrzeszenia PZŁ.

§44.

W razie wykluczenia Koła ze Zrzeszenia lub rozwiązania Koła, traci ono członkostwo Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

§45.

 1. W razie wykluczenia Koła ze Zrzeszenia lub jego rozwiązania następuje likwidacja Koła.
 2. Likwidacji Koła dokonuje ostatni Zarząd Koła lub likwidatorzy powołani przez Walne Zgromadzenie Koła.
 3. Likwidatorzy Koła obowiązani są:

1)   niezwłocznie powiadomić Zarząd Wojewódzki PZŁ o powierzeniu im likwidacji z podaniem swoich nazwisk, imion i adresów,

2)   złożyć Zarządowi Wojewódzkiemu PZŁ sprawozdanie z dokonanej likwidacji Koła.

 1. W przypadku uchylenia się Zarządu Koła lub likwidatorów od przeprowadzenia likwidacji Koła, niepowołania likwidatorów przez Walne Zgromadzenie Koła albo nie zakończenie likwidacji Koła w terminie sześciu miesięcy od wykluczenia Koła ze Zrzeszenia lub rozwiązania Koła, likwidatorów wyznacza Zarząd Wojewódzki PZŁ.
 2. W przypadku likwidacji Koła jego majątek przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań, pozostała zaś część po uregulowaniu zobowiązań przechodzi na własność Zrzeszenia polski Związek Łowiecki, z wyjątkiem ruchomości zakupionych za zgodą Walnego Zgromadzenia przez członków ze specjalnych składek.

§46.

Członkowie rozwiązanego lub wykluczonego ze Zrzeszenia Koła nie tracą członkostwa Zrzeszenia, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o rozwiązaniu lub wykluczeniu Koła uzyskają członkostwo innego Koła.

§47.

Warunki i zasady dotyczące rozwiązania Koła lub jego wykluczenia ze Zrzeszenia nie mają zastosowania do podziału Koła, który może być przeprowadzony na warunkach i zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Koła.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I DODATKOWE

§48.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

§49.

Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością dwóch trzecich głosów członków Koła oraz zatwierdzenia przez Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego.

§50.

Dotychczasowe uchwały obowiązujące w Kole zachowują swą moc, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym Statutem.

§51.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statutu Koła dotychczas obowiązujący.

§52.

Statut niniejszy przyjęty został uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Koła w dniu 12 kwietnia 1987 roku.

 

 

 

Podpisy Zarządu Koła:

 1. Władysław Pawlak             - Przewodniczący
 2. Aleksander Pachura          - Łowczy
 3. Zbigniew Stoczewski         - Sekretarz
 4. Jarosław Maksymczak       - Skarbnik