NOWE KRYTERIA SELEKCJI JELENI BYKÓW

W związku ze zmianami kryteriów selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału, prezentujemy:

OKRESOWE ZASADY SELEKCJI I GOSPODAROWANIA POPULACJAMI JELENIA SZLACHETNEGO
W CELU ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU III KLASY BYKÓW.

Jednocześnie przypominamy, że nowe kryteria selekcji jeleni byków obowiązywać będą od dnia 1 marca 2010 roku.

 

Uchwała nr 71/2009
Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 8 września 2009

w sprawie przyjęcia
„Okresowych zasad selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego
w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków”.

Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie par. 108 pkt. 12 Statutu PZŁ, po uwzględnieniu stanowiska Komisji Hodowlanej NRŁ dotyczącego konieczności zwiększenia udziału III klasy wieku jeleni byków w populacjach nieustabilizowanych, postanawia:

  1. Zawiesza się stosowanie części załącznika do uchwały 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 "Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału" dotyczącą JELENIA SZLACHETEGO.
  2. Wprowadza się "Okresowe zasady selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków" - będące załącznikiem do niniejszej uchwały.
  3. Po upływie 3 lat od wejścia uchwały w życie Naczelna Rada Łowiecka przeprowadzi analizę i ocenę efektów wprowadzenia "Ramowe zasady gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków"
  4. Uchwała wchodzi z dniem 01 marca 2010.

Prezes
Naczelnej Rady Łowieckiej
/-/
Andrzej Gdula

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. do uchwały nr  71/2009 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 8 września 2009.

OKRESOWE ZASADY SELEKCJI I GOSPODAROWANIA POPULACJAMIJELENIA SZLACHETNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU III KLASYBYKÓW.

1. Wstęp

Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 1/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. wraz z poprawkami z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Uchwała nr 63/2009 NRŁ) dotycząca „Zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału” dotyczy gospodarowania zwierzyną o właściwych dla danego gatunku strukturach populacyjnych charakterystycznych dla zwierzostanów ustabilizowanych. Natomiast gospodarowanie populacjami nieustabilizowanymi, szczególnie

o niewłaściwej strukturze wieku, wymaga innego sposobu postępowania w okresie dochodzenia do ustabilizowania populacji.

Spośród wszystkich siedmiu gatunków zwierzyny grubej, których sposoby gospodarowania regulują „Zasady selekcji . . .”, najbardziej niekorzystna sytuacja przedstawia się w populacjach jelenia szlachetnego. Od dłuższego czasu praktycznie cała krajowa populacja tego gatunku cechuje się zachwianą strukturą wieku, polegająca na całkowitym braku lub minimalnym udziale byków w III klasie wieku. W tej sytuacji konieczne są radykalne działania naprawcze. Pozwoli to na skrócenie okresu dochodzenia do ustabilizowania populacji jako podstawowego celu gospodarki łowieckiej. Powodzenie tych działań wymaga ścisłych uzgodnień i współpracy z Administracją Lasów Państwowych.


 

2. Struktura pozyskania i kryteria odstrzału

Podstawą strategii ratunkowej są:

2.1 zmniejszenie w okresie 3 lat zrealizowanego odstrzału jeleni byków, o co najmniej 30% (liczonego jako średnioroczne pozyskanie jeleni byków z ostatnich 3 sezonów łowieckich),

2.2 całkowita ochrona byków koronnych w I i obustronnie koronnych w II klasie wieku,

2.3 całkowite zniesienie kryteriów selekcji jeleni byków w III klasie wieku,

2.4 dokonywanie oceny jakości wieńca w oparciu o jedną cechę jaką jest forma poroża i rezygnacja z kryterium masy wieńców obustronnie koronnych,

2.5 obowiązek odstrzału byków w klasach wg zatwierdzonego RPŁ – zakaz przerzucania odstrzału byków z wyższej klasy do niższej.


 

3. Struktura płci

Pożądana struktura płci w populacjach o wysokim przyroście zrealizowanym powinna kształtować się w przedziale od 1:1,0 do 1:1,5 na korzyść łań. W rejonach o niskim przyroście zrealizowanym kształtującym się poniżej 20% stanu wiosennego populacji (straty wywołane przez duże drapieżniki, klęski żywiołowe, kłusownictwo itp.), a więc np. w niektórych rejonach południowo – wschodnich a także w rejonach wymagających zwiększenie liczebności, okresowo dopuszcza się większą przewagę łań– maksymalnie 1:2. Wyższy w tym okresie stan łań ma na celu zwiększenie przyrostu w celu zrekompensowania strat lub spowodowanie wzrostu liczebności.


 

4.  Przyrost zrealizowany

W zależności od struktury płci, presji drapieżników, kłusownictwa i innych czynników wpływających na ubytki, przyrost zrealizowany może kształtować sie w przedziale od 10 – 30% stanu wiosennego populacji. W uzasadnionych przypadkach np. straty wywołane przez duże drapieżniki, klęski żywiołowe, przyrost zrealizowany może wynosićmniej niż 10%.


 

5.  Struktura pozyskania jelenia szlachetnego winna wynosić:

5.1 w grupach płciowo -wiekowych:

                        - byki – zgonie z pkt. 2.1 struktura pozyskania i kryteria odstrzału według pkt. 2.5

                        - łanie – dopełnienie do planu wynikającego z przyrostu zrealizowanego

                        - cielęta – do 30%

 

5.2 w klasach wieku byków:

-I klasa wieku (1 – 4 poroże, 2 – 5 rok życia) 30 – 50%-II klasa wieku (5 – 9 poroże, 6 – 10 rok życia) 30 – 50%-III klasa wieku (10 poroże i powyżej, 11 rok życia i starsze) do 20%


 

6.      Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego Ustalenia dodatkowe.

 

 

 

 

Ustalenia dodatkowe

1                    Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz

powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.

2                    Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez

względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów

niebieskich.