DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r.

Poz. 1901

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA0

z dnia 17 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

 

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459 oraz z 2009r. Nr 163, poz. 1303) w § 1 w ust. 1 w pkt. 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

Pole tekstowe: § 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwie-

,,b) lochy - od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

-        na terenie województwa podlaskiego — przez cały rok,

-     na terenie pozostałych województw - od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 15 maja do dnia 31 grudnia;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski