DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r.
Poz. 1900

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1'

z dnia 17 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich
łowieckich planów hodowlanych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.[1] [2]) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. Nr 221, poz. 1646 oraz z 2013 r. poz. 95) wprowadza się następu­jące zmiany:

1)       w § 3 w ust. 1:

a)      w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

,,f) powierzchnię zredukowaną, o której mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), wyrażoną w hektarach,”,

b)      w pkt 4:

-        lit. h otrzymuje brzmienie:

,,h) liczbę zwierząt łownych, których pozyskanie w danym roku gospodarczym uwzględnia optymalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, z podziałem na gatunki, zwierzynę grubą i drobną oraz w przypadku zwierzyny grubej, z wyłączeniem dzików, także z podziałem na płeć i osobniki młode (do pierwszego roku życia),”,

-        lit. j otrzymuje brzmienie:

,,j) optymalną liczbę dzików i zwierzyny płowej uwzględnianych przy realizacji planów rocznych, zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej, o których mowa w art. 34 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie, z podziałem na gatunki, a ponadto w przypadku samców zwierzyny płowej - z podziałem na klasy wieku.”;

2)       w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) wprowadzenia zmiany na liście gatunków zwierząt łownych lub określenia okresu polowań na gatunek zwie­rzęcia łownego objęty dotychczas całoroczną ochroną;

7) wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.”;

3)        w § 6 w ust. 2 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) wprowadzenia zmiany na liście gatunków zwierząt łownych lub określenia okresu polowań na gatunek zwie­rzęcia łownego objęty dotychczas całoroczną ochroną;

6) wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.”.

§ 2. Roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane obowiązujące w dniu wejścia w życie niniej­szego rozporządzenia zachowują moc przez okres, na jaki zostały sporządzone.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski'' Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1247 oraz z 2014 r. poz. 228 i 951.