PROJEKT

UCHWAŁA NR         /14

RADY MIEJSKIEJ w TORZYMIU z dnia................. marca 2014r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Torzym w 2014 r.

Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U, z 2003r. Nr 106, poz,

1002, z późn. zm.) uchwala się program o treści:

§1 Postanowienia ogólne

1)    Ilekroć przy realizacji programu jest mowa o:

a)     Gminie, należy przez to rozumieć gminę Torzym

b)     Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne PAKLA w Międzyrzeczu oraz uzupełniająco przez hotel dla zwierząt prowadzony przez przedsiębiorstwo RACKER w Brzozowcu ul Polna 26A

c)     Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Torzym w 2014r.

§ 2 Cele programu

1} Podejmowanie działań służących zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Torzym,

2)    Ograniczenie niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów.

3)    Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności.

§ 3 Zapobieganie bezdomności oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku :

1)    Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Torzym realizują:

a)     Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt z terenu gminy Torzym, prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli w wyniku umieszczania ogłoszeń o możliwości adopcji zwierząt na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych udostępnionych w tym celu ;

b)     Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

c)     Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§4 Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów:

1)    Gmina prowadzić będzie akcję zachęcającą właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach:

a)    Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji przysługuje osobom, które okażą się aktualnym szczepieniem zwierzęcia przeciwko wściekliźnie,

b)    Właściciel zwierzęcia pokrywa różnicę kosztów nie mniej niż 80% kosztów zabiegu,

c)    Gmina zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie gminy Torzym, dofinansowanie

w wysokości 20% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w ilości maksymalnie 1 szt. zwierząt 1 x na 3 lata, w ramach środków zagwarantowanych na ten cel w budżecie gminy,

d )Podstawę do ustalenia wysokości wypłaty stanowi opłacona faktura wraz z danymi o zwierzęciu, do której dołączone będzie oświadczenie właściciela zwierzęcia.

Właściciel zwierzęcia, zgłasza gminie zamiar wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota, wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu.

e) Gmina dokonuje zwrotu części kosztów za wykonanie usługi bezpośrednio na konto wnioskodawcy , na podstawie dokumentów: faktura/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie właściciela i dokument potwierdzający aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

§5, Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1)    Tymczasowy punkt krótkotrwałego pobytu dla zwierząt prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, do którego należy:

- przyjmowanie zgłoszeń o pozostawionym bez opieki lub porzuconym przez człowieka zwierzęciu i braku możliwości ustalenia jego właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawał,.

2)    Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska lub wyłapanych na terenie gminy przez podmiot uprawniony na podstawie umowy z gminą.

3)    Wyłapane na terenie gminy bezdomne zwierzęta, przekazane do schroniska, poddawane są obligatoryjne zabiegom sterylizacji i kastracji.

4)    Dopuszcza się wydawanie opiekunom kotów1 wolno żyjących (karmicielom) z terenu gminy Torzym skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi gmina podpisała umowę do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

5)    Gmina na podstawie umowy z gospodarstwem rolnym położonym w miejscowości Tarnawa Rzepińska 31 , posiadającym ocenę lekarza weterynarii, zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich.

6)    Organizacje pozarządowe mogą na koszt własny lub wspólnie z gminą realizować zadania publiczne obejmujące zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu gminy,

7)    Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia chorych, bezdomnych kotów i psów oraz innych zwierząt, dla których nie można ustalić właścicieli .jeżeli zagrażają one zdrowiu lub bezpieczeństwu ludzi i zwierząt.

§ 6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych realizują w szczególności:

1)    Gmina na podstawie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt zapewnia opiekę weterynaryjną, w zakresie udzielania pomocy bezdomnym zwierzętom uczestniczącym w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Torzym.

2)    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu w zakresie przejęcia, przechowania i przekazania do utylizacji bezdomnych zwierząt, które poniosły śmierć w wyniku zdarzenia.

§7 . Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1)Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez prowadzenie ich dokarmiania lub wydanie prowiantu innym osobom sprawującym opiekę,

§8. Usypianie ślepych miotów

Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Torzym, na poniższych zasadach:

1)    zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów,

2)    właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarza swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu,

3)    Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie

z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt .

§9. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami

Gmina Torzym w ramach programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi działania edukacyjne, m.in. w zakresie obowiązków ciążących na osobach utrzymujących lub hodujących psy lub koty, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych, poprzez m.in. zajęcia edukacyjne, konkursy, ulotki i plakaty.

§10. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

1, Finansowanie zadań publicznych odbywa się w ramach budżetu gminy na 2014r..

.2,Na realizację gminnego programu przeznacza się kwotę 15 tys. zł.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Zbigniew Wołoncewicz

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Torzym w 2014 r