Uchwala nr 54/2014

Naczelnej Rady Łowieckiej'
z dnia
16 września 2014

w sprawie

zmiany uchwały nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 r.
w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce
oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

Naczelna Rada Łowiecka, działając na podstawie § 108 pkt 12 Statutu PZŁ stanowiącego załącznik do uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego w związku z art. 34 ust 4, 42d i 42da ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz.U. 2013, poz. 1226 j.t. z późn. zm.)

postanawia:

§1

w załączniku do uchwały Nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału wprowadza się następujące zmiany: rozdział „ Zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej oraz zasady postępowania z ocenionymi trofeami łowieckimi ” otrzymuje brzmienie:

„Zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów oraz zasady postępowania z ocenionymi trofeami łowieckimi

I. Uwagi ogólne:

1)    ocena odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów, co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej - zwana dalej oceną - dokonywana jest przez okręgowe komisje do spraw oceny prawidłowości odstrzałów, zwane dalej komisjami, powołane


przez okręgowe rady łowieckie. Komisja pracuje w składach oceniających, które powoływane są tylko z pośród członków komisji, przez' zarządy okręgowe PZŁ, z uwzględnieniem przepisu art. 42 d ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2013, poz. 1226 j.t.);

2)    w skład komisji jako przedstawiciele PZŁ mogą wchodzić jedynie członkowie posiadający uprawnienia selekcjonerskie;

3)    właściwymi dla dokonania oceny są komisje okręgu, w którym pozyskana została zwierzyna;

4)    oceny dokonywane są w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz do roku;

5)    komisja dokonuje oceny spreparowanego trofeum łowieckiego (czaszka wraz z żuchwą,) dostarczonego przez przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Podczas oceny ma prawo być obecny myśliwy, który dokonał odstrzału zwierzyny;

6)    za spreparowanie trofeum odpowiada myśliwy, który je pozyskał;

7)    za trofeum spreparowane uważa się trofeum pozbawione tkanki mięsnej i łącznej oraz wybielone, z pełnym uzębieniem - z wyjątkiem ubytków naturalnych;

8)    przy preparacji trofeum dopuszcza się odcięcie części kości potylicznej (tzw. puszki). W opisanym przypadku, przy ocenie należy doliczyć do masy parostków - 10 g, wieńca jelenia - 200 g, a poroża daniela - 100 g. Dopuszcza się odchylenie 30% in plus lub in minus, w stosunku do podanych wielkości z uwagi na odbiegające od standardu wielkości odcięcia i wiek zwierzęcia, od którego pochodzi trofeum;

9)    o terminie oceny dokonywanej przez komisję zarząd okręgowy zawiadamia dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na 14 dni przed oceną, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w pkt. 10;

10)  w przypadku realizacji odstrzału przez tzw. myśliwego komercyjnego ocena trofeum pozyskanego przez cudzoziemca dokonywana jest - a w przypadku pozostałych myśliwych komercyjnych - może być dokonywana, niezwłocznie po zakończonym polowaniu i spreparowaniu trofeum;

11)  o wynikach oceny komisja zawiadamia zarząd okręgowy, a ten w przypadku stwierdzenia odstrzału ocenionego na punkt lub punkty czerwone, zawiadamia na piśmie zainteresowanego - myśliwego który pozyskał trofeum będące przedmiotem oceny;

12)  zainteresowany może w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 11, zwrócić się z uzasadnionym wnioskiem o ponowną ocenę. Ponownej oceny dokonuje skład oceniający, powołany z pośród członków komisji; z wyłączeniem członków składu oceniającego, który dokonywał zakwestionowanej oceny. O terminie
ponownej oceny zawiadamia się zainteresowanego na 14 dni przed wyznaczoną datą ponownej oceny. Zainteresowany zobowiązany jest dostarczyć przy ponownej ocenie posiadaną część trofeum. W przypadku niedostarczenia posiadanej części trofeum skład oceniający odstępuje od ponownej oceny;

13)   komisja ze swych prac sporządza sprawozdanie i przekazuje je właściwemu zarządowi okręgowemu w terminie do 3 miesięcy od daty dokonania oceny;

14)   na podstawie przedłożonego sprawozdania komisji, w przypadku oceny prawidłowości odstrzału oznaczonej punktem lub punktami czerwonymi, zarząd okręgowy właściwy dla miejsca dokonania oceny zawiadamia o tej ocenie, zarząd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego myśliwego;

15)   zarząd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania myśliwego, na podstawie

zawiadomienia, o którym mowa w pkt.,14, nakładą na myśliwego kacy porządkowe wymienione w ustawach Prawa łowieckiego;

16)   zarząd okręgowy o którym mowa w pkt 15, o nałożeniu kary porządkowej informuje

zarząd okręgowy właściwy dla położenia obwodu, w którym nastąpił odstrzał, koło łowieckie, którego członkiem macierzystym jest ukarany myśliwy, dzierżawcę lub zarządcę w obwodu, gdzie nastąpił odstrzał;

17)   komisje są zobowiązane do trwałego oznakowania trofeum poprzez nawiercanie w prawym możdżeniu otworu o średnicy 3-6 mm, W przypadku dokonanej oceny na punkty czerwone żuchwa pozostaje w dyspozycji komisji do czasu sporządzenia sprawozdania. Wszystkie żuchwy niezależnie od oceny podlegają trwałemu oznakowaniu;

18)   w przypadku:

a)           nieprzedstawienia komisji trofeum do oceny;

b)           przedstawienia komisji trofeum w stanie uniemożliwiającym dokonanie oceny;

c)           świadomego wprowadzania w błąd komisji oceny;

d)           przedstawienia komisji do oceny nieprawidłowo spreparowanego trofeum; właściwy zarząd okręgowy zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego.

II. Ocena prawidłowości odstrzału:

1)     wszystkie pomiary elementów poroża dokonywane są wg formuły CIC;

2)      przy pomiarze trofeum łowieckiego dopuszcza się tolerancję w ocenie pomiarów liniowych do 10% ich wartości na korzyść myśliwego, który pozyskał trofeum;

3)      przy dokonywaniu prawidłowości odstrzału skład dokonujący oceny stosuje poniższą punktację;

- odstrzał prawidłowy

1 pkt zielony

(0),

- odstrzał nieprawidłowy

1 pkt czerwony

<X),

- odstrzał naganny

2 pkt czerwone

(XX)”,

 

§2

 

 


 

Zobowiązać Zarząd Główny PZŁ do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu uchwały z uwzględnieniem powyższych zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

Prezes

Naczelnej Rady Łowieckiej

Andrzej Gdula