Uchwała nr 20/2011
Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 6 września 2011 r.

w sprawie
wysokości składki członkowskiej, rozdziału tej składki między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego
oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2012


 Działając na podstawie § 108 pkt 10 oraz §180 i 181 ust. 1 i 2 i 6 Statutu PZŁ, Naczelna Rada Łowiecka
stanowi, co następuje:

  1. Wysokość składki członkowskiej na rok 2012 wynosi:
  2. a)  składka normalna - 300 zł (w tym ubezpieczenie - 31zł).
    b)  składka ulgowa wynosi -  165 zł ( w tym ubezpieczenie -  31zł).
  3. Zasady wypłacania i podziału składki pomiędzy budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego pozostają bez zmian.
  4. Wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego w myśl § 181 pkt 6 Statutu Zrzeszenia w 2012 roku wynosi 807 zł.

Uzasadnienie
Składka członkowska w stosunku do roku 2011 ulega zwiększeniu:
  • normalna o piętnaście złotych / w tym składka o 13 zł, a ubezpieczenie o 2 zł/
  • ulgowa składka członkowska ulega zwiększeniu o osiem złotych / odpowiednio składka o 6 zł, a ubezpieczenie o 2 zł /.
 Podwyższenie składki nie narusza wymogów określonych w § 181 ust.1 Statutu Zrzeszenia. Składka kształtuje się poniżej 10% wskazanego w wyżej wymienionym paragrafie wynagrodzenia, które w drugim kwartale 2011 r. wynosiło 3560,83 zł.

Wzrost składki uzasadniony jest przewidywanym w przyszłym roku wzrostem kosztów działalności statutowej, wynikających z przewidywanego wzrostu cen materiałów, nośników energii i usług oraz obciążeń podatkowych (w tym głównie podatku od nieruchomości). Wzrost tych cen w sposób bezpośredni będzie miał wpływ na koszt funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego. Wstępnie szacuje się, że inflacja w roku 2012 wyniesie około 5%.

Wielkość opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem członków Polskiego Związku Łowieckiego i osób wykonujących pracę na rzecz gospodarki łowieckiej podwyższona zostaje o 2  złote. Spowoduje to utrzymanie sumy gwarantowanej w przypadku ubezpieczenia OC w wysokości 350 000 złotych oraz wzrost sumy ubezpieczenia z tytułu NNW z kwoty 23 000 zł do 30 000 złotych.

 /-/ Andrzej Gdula
Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ